Homepage

Metodika v prevencii

Školská drogová prevencia, časť 1

10.11.2009
Väčšina preventívnych programov zahŕňa aktivity, ktoré sa pohybujú od predchádzania či zamedzenia užívania akéhokoľvek typu drog mladým ľuďom až k poskytovaniu podpory a poradenstva tým žiakom, ktorých užívanie drog dostáva do problémov. Dôležité je, aby jediným cieľom drogového preventívneho programu nebola abstinencia (i)legálnych drog, hoci toto je bohužiaľ cieľom mnohých existujúcich drogových preventívnych projektov a programov.

Školská drogová prevencia, časť 2 - Aspekty školskej drogovej prevencie

10.11.2009
Školská drogová prevencia by sa nemala zacieľovať len na samotné drogy a užívanie drog, ale tiež by mala zahŕňať informácie a rady o ďalších aspektoch, ktoré hrajú úlohu pri užívaní drog.

Kompetencie žiakov

06.11.2009
Základom prevencie je rozvoj všeobecných kompetencii žiakov. Predpokladom a podmienkou rozvoja kompetencií je výber takého súboru poznatkov v rámci vzdelávacieho procesu, ktoré majú pre žiakov funkčné využiti (súvislosť) v aktuálnom priestore a čase. Východiskom sú skúseností žiakov a ich prirodzené sociálne prostredie. Nevyhnutnou podmienkou je používanie interaktívnych (vyučovacích) metód.

Pravidlá školy

05.11.2009
Z čoho vychádzať pri tvorbe pravidiel školy. Na čo treba dať dôraz a na čo nezabúdať.

Prevencia a zodpovednosť zainteresovaných

04.11.2009
Prevencia formulovaná ako komplexná stratégia školy musí byť zmysluplná, t.j. taká, ktorá obsahuje reálne ciele, formy a konkrétne aktivity.

Prečo je nevyhnutné zapojiť do prevencie aj rodičov?

02.11.2009
Rodina predstavuje primárnu sociálnu skupinu, ktorá výrazne ovplyvňuje osobnosť mladého človeka, ktorý v nej žije, formuje správanie, ambície, názory a postoje detí a je hlavný činiteľ, ktorý svojím zlyhávaním umožňuje deťom sociálnopatologické správanie. Rodič je vzorom správania a spolutvorca podmienok pre zdravý vývin dieťaťa a uspokojovanie jeho potrieb.

Spolupráca rodiny a školy

01.11.2009
Pedagógom určite nie je potrebné zdôrazňovať potrebu spolupráce rodiny a školy. Jej formy sa však v závislosti od spoločenských zmien a nadväzne i zmien v školskom systéme menia.

Prevencia rizikového správania

01.11.2009
Hlavným cieľom prevencie rizikového správania (ďalej len prevencie) v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

Aké druhy drog sú v školskom drogovo preventívnom programe cieľovou skupinou?

01.11.2009
Základom prezentovaného prístupu je, že školský drogový preventívny program, by mal byť zacielený na všetky drogy (látky), legálne i ilegálne, ktoré môžu viesť k závislosti alebo toxikománii, alebo – ak sú užívané často – môžu poškodiť zdravie alebo predstavovať zdravotné riziká.

Užívanie drog versus zneužívanie drog

01.11.2009
Dôležité je odlíšiť medzi užívaním drog a zneužívaním drog. Mnoho adolescentov užíva legálne alebo – menej často – nelegálne drogy. Drogy zneužíva vlastne len malé percento (5-10%). Ešte menšie percento žiakov sa stáva závislými na drogách.

Prehľad drogovej legislatívy v Slovenskej republike

30.10.2009
Problematiky omamných, psychotropných látok, alkoholu a tabaku, drogovej problematiky upravujú rôzne zákony.