Homepage

O projekte Most dôvery

12.10.2009
Cieľ projektu - Zníženie dopytu po drogách prostredníctvom podpory inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií...


Cieľ projektu:

1. Zníženie dopytu po drogách prostredníctvom podpory inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií.

2. Zlepšenie koordinácie, spolupráce a zvyšovania povedomia verejnosti, podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky

Identifikácia a finančná podpora

Program: Programové vyhlásenie vlády SR
Opatrenie: Národná protidrogová prevencia
Výzva: Verejná výzva - rok 2009
Podané:  13.5.2009
Schválené: 24.6.2009
Požadovaná dotácia:  8 462,50 €
Výška spolufinancovania:  500 €